Detaljplan för hamnområdet mm

Samhällsföreningen har varit engagerad i arbetet med en ny detaljplan för området Hamnholmen till Tempo sedan mer än tio år. Kommunen antog 2002 en översiktsplan för hela Tanum inklusive Resö. I den planen finns det nämnda området avsatt för hamnverksamhet som också är en viktig del i det detaljplaneförslag som för närvarande är i ett samrådsskede.

De första åren arbetades med en detaljplan som även innefattade Vallbostrand. Äldreboende har funnits med i alla planutkast och gör det även i det nuvarande. I Vallbostrandsområdet diskuterades även annat boende med kommunen för att möjliggöra för bland annat yngre familjer att bo på Resö. En del av marken tillhör kommunen och möjligheten för Samhällsföreningen att ta över viss mark för årsboendebebyggelse övervägdes. I det nuvarande detaljplaneförslaget finns däremot inte Vallbostrandsområdet med, vilket till största delen beror på osäkerheten i vattenförsörjningen på Resö.

I samband med bildandet av Kosterhavets Nationalpark uppstod ett behov av en nationalparksentré på Resö och detta har fått en stor påverkan på det nu pågående planarbetet. Entrén visade sig ligga  bäst vid den gamla Kopprabryggan nedanför Tempo. Där står tills vidare en provisorisk entrésymbol, men avsikten är att det där ska finnas angöringsbrygga för turbåtar, toaletter och en informationslokal för nationalparkens behov. En sjömack på en flytbrygga finns också med i planen, för att båtar ska kunna undvika långa transporter för att tanka. Macken avses ha miljövänlig Aspenbensin till försäljning. Slamsugen för gästande båtar läggs också lämpligen där. Bryggan avses ha platser för tillfälliga restaurangbesök och för kunder till livsmedelsaffären. I planförslaget finns också med en ny parkering efter vägen till hamnområdet för att kunna ta emot besökare till bl a nationalparken.

Behovet av fler båtplatser är stort i Resö hamn som även har ett fortsatt långsiktigt behov av plats till fiskebåtar. Därför finns i planförslaget en ny småbåtshamn söderut i anslutning till den nuvarande småbåtshamnen och intill Hamnmagasinet med dess serviceanläggning. Samhällsföreningen deltar aktivt i detaljplanearbetet genom en särskild arbetsgrupp och regelbundna styrelsediskussioner. Föreningen har även startat en särskild arbetsgrupp för Bygga-Bo frågor och där kan även andra detaljplanefrågor för bebyggelse utanför det nu aktuella detaljplaneförslaget komma att diskuteras.

Anders Hedenstedt och Sture Lind har styrelsens uppdrag att arbeta med och bevaka Resös intressen i detaljplanefrågor.