Nyhetsbrev

Fyll i formuläret nedan och ta del av våra nyhetsbrev.


GDPR-policy

Samhällsföreningen Resö Galtö ekonomisk förening, GDPR-policy


Den 25 maj 2018 träder EU:s Dataskyddsförordning 2016/679, även kallad GDPR i kraft. Den ersätter då den tidigare personuppgiftslagen PUL och ger dina personuppgifter ett ännu starkare skydd.
Förordningen föreskriver bland annat att alla som har någon form av personuppgiftsregister skall informera de som berörs. Föreningens medlemmar, gäster som hyr föreningens lokaler, säsongsanställda m fl omfattas av våra register. Information skall lämnas över vilka uppgifter som behandlas och hur de förvaras och vilka eventuella tredje parter som eventuella uppgifter delas.
Mot bakgrund av ovanstående vill samhällsföreningen Resö Galtö ekonomisk förening härmed lämna följande information:
 Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig såsom föreningsmedlem. Syftet med en sådan behandling är för att kunna förse dig med information om föreningens verksamhet, kallelser till stämma o dyl.
 Vi har fått dina uppgifter från de uppgifter som lämnades vid inträdet i föreningen, samt vid förfrågan om komplettering av e-postadresser. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter sparas i en excelfil.
 De personuppgifter vi behandlar om dig delas inte med någon annan part. Vi kan dock komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU eller använda dem i någon form av marknadsföringssyfte eller reklam. Föreningen tillämpar strikt sekretess vad gäller samtliga personregister.
 Personuppgiftsansvarig är ordförande Anders Hedenstedt. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via e-post, se hemsida. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
 De personuppgifter vi registrerar för medlemmar är: Namn, adress, e-postadress, inbetald insats och ev återbetald del av insats. Personuppgifter raderas vid utträde.
 De personuppgifter vi registrerar för de som tillfälligt hyr lokaler är: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, inbetalda avgifter och korrespondens angående önskemål i samband med uthyrningen. Personuppgifterna för årets hyresverksamhet raderas vid kalenderårets slut.
 För säsongsanställda registreras namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, tidpunkter för anställning, kontouppgifter och utbetalda löner. Personuppgifterna för säsongsanställd personal raderas då anställningsförhållandena upphört.
 Registren förvaras digitalt i styrelsens persondatorer samt i molntjänster via DropBox, FortKnox och Hogia -KGH digital.

Samhällsföreningen Resö Galtö ekonomisk förening 2018-05-24