Nyhetsbrev

Fyll i formuläret nedan och ta del av våra nyhetsbrev.


1

Trevlig arbetsdag på Magasinet

Efter årsmötet den 11 maj var det dags för arbetsdag/dugnad. Flera glada och tappra deltagare slet med ogräs, blommor och flaggstång i det fina vårvädret. Här är några bilder från eftermiddagen.

1

Arbetsdag/Dugnad lördagen den 11 maj

 

Har du några timmar att avvara

 

lördag 11 maj?

 

 

ARBETSDAG/DUGNAD

 

på Hamnmagasinet kl 12-14

 

 

 

På lördag 11 maj kl 10-12 har vi årsstämma i Samhällsföreningen. Kallelse har gått ut till medlemmarna och finns anslagen på hemsidan (www.reso.se) och på Handlar'n.  Direkt efter mötet kommer vi att ställa i ordning hamnområdet inför sommarsäsongen.

 

Vi i Samhällsföreningens styrelse skulle vara väldigt glada om ytterligare några hel- eller delårsboende kan tänka sig att hjälpa till några timmar. Ju fler vi är som jobbar desto snabbare går det!

 

 

 

På arbetslistan står bl a  :

 

·        rensa boulebanan

 

·        rensa grus

 

·        bära ut blomkrukor till träterrassen

 

·        plantera växter

 

·        sätta upp fler skyltar i hamnen

 

·        rensa runt grillplatserna

 

 

 

Samling vid Hamnmagasinet kl 12.Verktyg finns på plats till olika uppgifter.

 

Korv med bröd och dricka serveras till alla som hjälper till.

 

 

 

Hjärtligt välkomna!

 

Styrelsen

 

1

Kusträddardagen 4 maj 2019

Det är Nordiska kusträddardagen lördag 4/5 och vi kommer att strandstäda på ön då. Vi samlas kl. 10:00 vid återvinningen för att dela ut säckar och fördela stränder. Kan man inte komma den tiden, går det bra att ta sin egen säck och städa. Säckarna ska ställas nere vid "kooprabrygga" el längst ut vid vändplanen på Gårdvik el där asfalten slutar längst ut på Holmsbacken. Om någon har någon fråga går det bra att maila Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

1

Påskpromenad 2019 bilder och resultat

Vinnare i åretspromenad för vuxna blev Susanne Hedenstedt, två hennes man Lars Hedenstedt och trea blev Peter Holm. I barnklassen vann Lukas med Sofia som tvåa och Linnea som trea. Vinnarna blir uppringda och alla priser är Trisslotter utom första pris för barnen där Ferman bjuder på en Kebab som första pris.

Rätta svaren kommer här:

 

                     Svar till poängpromenaden 2019 vuxna

 

 

 

 

 

                                                                       Fråga         Svar

 

                                                                 

 

                                                                                           1     =       X

 

 

 

                                                                                           2      =      X

 

 

 

                                                                                           3      =      2

 

                                                                              -----------------------

 

 

 

                                                                                           4      =      X

 

 

 

                                                                                           5      =      1

 

 

 

                                                                                           6      =      2

 

                                                                              -----------------------

 

 

 

                                                                                           7      =      X

 

 

 

                                                                                           8      =      1

 

 

 

                                                                                           9      =      1

 

                                                                              -----------------------

 

 

 

                                                                                          10     =      X

 

 

 

                                                                                          11     =      2

 

 

 

                                                                                          12     =      2

 

                                                                              -----------------------

 

 

 

                                                                                          13     =      2

 

                

 

                                                                                          14     =      X

 

 

 

                                                                                          15     =      1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nytt golv i hallen till butikerns lägenhet

Trägolvet i hallen i lägenheten ovanför livsmedelsbutiken var i mycket dåligt skick. Vi har nu bytt golvet och med nya reglar och nya spontade brädor som lackats 4 gånger blev det jättefint. På bilderna ses Henry Arvidsson och Sture Lind i full färd med snickerierna. Sture har sedan även lackat golvet.

1

Årsmöte lördagen den 11 maj

Inbjudan till årsmötet den 11 maj. Efter mötet lämnas information om aktuella frågor som t ex arbetet med vår lokala utvecklingsplan och Kosterhavsentrén, På eftermiddagen har vi arbetsdag/dugnad på Hamnmagasinet och Handlarn. Alla är välkomna och vi kommer att bjuda på korv till de som deltar i arbetet.

Här kommer inbjudan och förslagen till stadgeändringar:

 

 

 

Samhällsföreningen Resö-Galtö ekonomisk förening

 

Inbjuder medlemmar och intresserade till

 

FÖRENINGSSTÄMMA

 

OBS!Lördagen den 11maj 2019 klockan 10.00 i Hamnmagasinet

 

Dagordning

 

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Anmälan av protokollförare
 4. Upprop och fastställande av röstlängd
 5. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare
 6. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning
 7. Presentation av årsberättelse
 8. Presentation av revisionsberättelse
 9. Fastställande av balans- och resultaträkning
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 11. Beslut beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 12. Beslut om arvoden till styrelsens ledamöter och övriga förtroendevalda
 13. Beslut om antalet styrelseledamöter
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av ordinarie revisor och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning jämte sammankallande
 17. Ärende som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman
  1. Ändring i stadgarna enligt separat förslag avseende bl a antalet styrelseledamöter, kallelsetider och regel  för stadgeändring.  Förslaget finns på www.reso.se och sätts upp på Handlarns anslagstavla. Det kan även beställas via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 18. Motioner
 19. Information från styrelsen
 20. Övriga ärenden som stämman beslutar uppta till behandling

 

21.   Stämman avslutas

 

Efter stämman:

 

Kaffe och information om aktuella frågor som den Lokala utvecklingsgruppen, Kosterhavsentrén mm.

 

Arbetsdag/Dugnad på eftermiddagen enligt anslag på Handlarn och hemsidan.

 

Välkomna!

 

Styrelsen

 

 

Samhällsföreningen Resö Galtö Ekonomisk förening - Förslag till stadgeändringar 2019.

 

Förslag på grund av ändrad lagstiftning

 

Bakgrund

 

Lagen om ekonomiska föreningar har ändrats för att modernisera och göra reglerna mer lika vad som gäller för aktiebolag.  Flera av nyheterna i lagen (som trädde i kraft 1 juli 2016) kräver stadgeändringar för att tillämpas och styrelser skall senast 20 juni 2018 lägga fram förslag på nya stadgar.

 

Styrelsen har sett över samhällsföreningens stadgar och beslutade vid ett styrelsemöte den 24 maj 2018 att föreslå att stadgarna justeras på följande punkter:

 

·         Tidpunkter för utskick av kallelser till såväl ordinarie som extra föreningsstämma.

 

·         Kallelse och annan information skall kunna skickas elektroniskt  till medlemmar som  uppgivet e-postadress.

 

·         Kravet om att det för en ändring av stadgarna krävs beslut i två på varandra följande stämmor  behålls.

 

·         Dagordningen för stämman justeras så att nuvarande punkt 9 om fastställande av balans- och resultaträkning  bättre samordnas med nuvarande punkt 11 om beslut beträffande föreningens vinst eller förlust.

 

 

 

Förslag till reviderade stadgar

 

 

 

I texten nedan gulmarkeras de avsnitt i stadgarna som föreslås bytas ut.

 

 

 

§19 Föreningsstämma   (nuvarande lydelse)

 

Ordinarie föreningsstämma skall hållas senast under juni månad.

 

Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen finner det erforderligt eller då det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av revisorer eller minst en tiondel (1/10) av samtliga röstberättigade medlemmar.

 

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst.

 

Rösträtt genoms skriftlig fullmakt är tillåten, dock får ingen medlem som ombud företräda mer än en (1) annan medlem.

 

Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande och vid förfall av denna av den som styrelsen utsett.

 

Kallelse till föreningsstämma skall ske skriftligen genom brev under den till föreningens uppgivna adressen . I kallelsen skall angivas de ärenden som skall bli föremål för behandling.

 

Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall vara utsänd tidigast fyra (4) veckor och senast två (2) veckor före stämman. Kallelse till extra föreningsstämma skall vara utsänd tidigast fyra (4) veckor och senast en (1)  vecka före stämman.

 

Styrelsen skall omedelbart genom brev underrätta revisorerna att kallelse utgått till föreningsstämma.

 

 

 

Styrelsen föreslår att den gulmarkerade texten i §19 ovan byts mot:

 

Kallelse till föreningsstämma skall ske skriftligen genom brev under den till föreningens uppgivna adressen  eller via e-post under den till föreningen uppgivna e-postadressen . I kallelsen skall angivas de ärenden som skall bli föremål för behandling.

 

Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall vara utsänd tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman. Kallelse till extra föreningsstämma skall vara utsänd tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.

 

Styrelsen skall omedelbart genom brev eller e-post underrätta revisorerna att kallelse utgått till föreningsstämma.

 

 

 

 

 

§ 20 Ärenden på ordinarie föreningsstämma (nuvarande lydelse)

 

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma

 

 

 

1. Stämmans öppnande

 

2. Val av ordförande för stämman

 

3. Anmälan av protokollförare

 

4. Upprop och fastställande av röstlängd

 

5. Val av 2 protokolljusterare, tillika rösträknare

 

6. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning

 

7. Presentation av årsberättelse

 

8. Presentation av revisionsberättelse

 

9. Fastställande av balans- och resultaträkning

 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

 

11. Beslut beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

 

12. Beslut om arvoden till styrelsens ledamöter och övriga förtroendevalda

 

13. Beslut om antalet styrelseledamöter

 

14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

 

15. Val av ordinarie revisorer och revisorssuppleanter

 

16. Val av valberedning jämte sammankallande

 

17. Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman

 

18. Motioner

 

19. Information från styrelsen

 

20. Övriga ärenden som stämman beslutar upptaga till behandling

 

21. Stämmans avslutande

 

 

 

Styrelsen föreslår att den gulmarkerade texten i §21 ovan byts ut så att dagordningen lyder:

 

 

 

1. Stämmans öppnande

 

2. Val av ordförande för stämman

 

3. Anmälan av protokollförare

 

4. Upprop och fastställande av röstlängd

 

5. Val av 2 protokolljusterare, tillika rösträknare

 

6. Fastställande av dagordningen

 

7. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning

 

8. Presentation av årsberättelse

 

9. Presentation av revisionsberättelse

 

10. Fastställande av balans- och resultaträkning, samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras

 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

 

12. Beslut om arvoden till styrelsens ledamöter och övriga förtroendevalda

 

13. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas

 

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

 

15. Val av ordinarie revisorer och revisorssuppleanter

 

16. Val av valberedning jämte sammankallande

 

17. Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman

 

18. Motioner

 

19. Information från styrelsen

 

20. Övriga ärenden som stämman beslutar upptaga till behandling

 

21. Stämmans avslutande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§21 Motionstid (nuvarande lydelse)

 

Ärende som medlem önskar hänskjuta till ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmälas till styrelsen senast en månad före stämman. För stämmans prövning av uteslutningsbeslut gäller bestämmelsen i §9.

 

 

 

Styrelsen föreslår att den gulmarkerade texten i §21 ovan byts mot:

 

Ärende som medlem önskar hänskjuta till ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmälas till styrelsen senast 6 veckor före stämman.

 

 

 

 

 

§22 Meddelande (nuvarande lydelse)

 

Andra meddelanden än kallelse till föreningsstämma skall anslås på anslagstavla eller sändas till medlemmarna skriftligen via brev.

 

 

 

Styrelsen föreslår att den gulmarkerade texten i §22 ovan byts mot

 

Andra meddelanden än kallelse till föreningsstämma skall anslås på anslagstavla eller sändas till medlemmarna skriftligen via brev eller e-post.

 

 

 

 

 

§25 Stadgeändring (nuvarande lydelse)

 

Beslut om ändring av dessa stadgar sker i enlighet med vad som föreskrivs i  7 kap 14 och 15 § Lagen om ekonomiska föreningar.

 

 

 

Ny huvudregel för stadgeändring är att beslut kan fattas på stämma med 2/3 majoritet. Det krävs alltså inte längre två på varandra följande stämmor. Stadgarna kan dock ange strängare krav och styrelsen föreslår att det tidigare förfarandet med  beslut i två på varandra följande stämmor bibehålls. 

 

 

 

Styrelsen föreslår att den gulmarkerade texten i §25 ovan byts mot:

 

 

 

Ett beslut om ändring av stadgarna fattas av två på varandra följande föreningsstämmor. För att beslutet skall vara giltigt krävs att beslutet, vid båda stämmorna,  skall ha biträtts av minst två tredjedelar av de röstande.  

 

 

 

Förslag om ändrat antal styrelseledamöter

 

Nuvarande lydelse i stadgarna:

 

§ 13                     Styrelse

 

Föreningens styrelse skall bestå av fem (5) till nio (9) ledamöter och två (2) suppleanter. Sommarboende på Resö och Galtö utser en ordinarie ledamot via protokollförande förening öppen för alla ej kyrkobokförda på Resö och Galtö och som där äger hela eller del i fastighet.

 

Övriga väljs av medlemmarna enligt följande kriterier:

 

 1. Valbar är medlem i föreningen som fyllt 18 år
 2. Medlemmar i föreningen som fyllt 18 år väljer styrelsen
 3. Styrelsemedlemmar väljs på två år. Vid första valtillfället med dessa nya stadgar väljs hälften av styrelsemedlemmarna på ett år.
 4. Förslag till styrelsemedlemmar lämnas av valberedningen. Enskild medlem som är närvarande på årsmötet kan föreslå ytterligare kandidater.
 5. Årsstämman väljer styrelseledamöter.

 

 

 

Styrelsen konstituerar sig själv.

 

Styrelsen är beslutsför när antalet närvarande ordinarie ledamöter överstiger hälften av hela antalet valda ordinarie ledamöter. Är styrelsen inte fulltalig, skall de som röstar för beslut dock utgöra mer än hälften av hela antalet ordinarie ledamöter.

 

Suppleant, som ej tjänstgör i ordinarie ledamots ställe, äger rätt att närvara, men ej deltaga i besluten. När inget annat sägs i dessa stadgar eller följer av lag, fattas beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid personval då lotten får avgöra.

 

Om mer än trettio (30) medlemmar skriftligen till styrelsen begär att allmänna val skall anordnas åligger det styrelsen att tillse att valberedningen anordnar allmänna val. Valberedningen måste vid ett valdeltagande över 50% följa valresultatet i sitt förslag till styrelsekandidater till årsstämman.

 

 

 

Förslag till ändring av gulmarkerad text:

 

Föreningens styrelse skall bestå av fem (5) till elva (11) ledamöter och två (2) suppleanter.

 

 

 

 

 

 

1

Utvecklingsplan för Resö och Galtö,projektledare utsedd

 

Projektledare för arbetet med vår lokala utvecklingsplan blir Helena von Bothmer.

 

 

 

Tanums kommun och Samhällsföreningen har beslutat  att ta fram en utvecklingsplan för Resö och Galtö. En arbetsgrupp om 8 personer har påbörjat detta arbete.

 

En processledare ska leda arbetet tillsammans med arbetsgruppen. En styrgrupp kommer att fungera som bollplank och ha synpunkter på arbetet och hur det framskrider. En dialog med medborgare kommer att ske via inbjudan till mindre möten utifrån temafrågor av olika slag.

 

En öppen facebooksida finns med temafrågor där intresserade för en positiv och hållbar utveckling av öarna erbjuds möjligheter att lämna synpunkter till arbetet.

 

Arbetsgruppen har hittills haft tre möten och ringat in frågor att arbeta vidare med som; hållbar markanvändning och tillgänglighetsfrågor.

Nu har ett avtal skrivits med Helena von Bothmer från Kosters trädgårdar som projektledare.

 

                 

 

  Vi hoppas på många medborgares intresse och delaktighet gällande

 

  hållbar utveckling av våra två öar!

 

1

Projektledare för framtagande av Utvecklingsplan för Resö och Galtö sökes

 

Tanums kommun och Resö/Galtös samhällsförening söker projektledare för framtagande av Utvecklingsplan för Resö och Galtö.

 

En arbetsgrupp arbetar redan med olika fokusområden och väntar nu på att en projektledare ska ansluta sig till arbetet. Till projektet finns även kopplat en styrgrupp.

 

 

 

Som projektledare kommer du att kalla till möten och leda dessa, att ansvara för dokumentation samt att bistå utifrån kompetens som kan vara användbar i arbetet. Du ska även tillsammans med arbetsgruppen rapportera till styrgrupp.

 

 

 

Projektid: 2019 02 01-2020 05 30

 

Tjänstens omfattning: 30-40%

 

Tillträde enligt överenskommelse.

 

Du har kompetens att leda projekt, gärna gällande mark och planfrågor samt hållbarhetsfrågor.

 

Du är omvärldsorienterad.

 

Du är social och en god lagspelare.

 

Du är en god ledare .

 

Du är en god kommunikatör och ser till att alla får komma till tals.

 

 

 

Uppgifter om tjänsten kan lämnas av Ann-Catrin Göthlin 0707167725 eller 0525-25073

 

eller av Anders Hedenstedt 0705685454.

 

 

 

Du är välkommen med din ansökan i form av ett CV med personligt brev och löneanspråk senast 2019-01-25 till:

 

Samhällsföreningen Resö-Galtö ekonomisk förening

 

Hamnholmen 1

 

45797 Resö

 

 

 

eller per e-post till:

 

 

 

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

1

Hamnmagasinet stängt för renovering

Vi har renoverat golven och ska nu montera ljuddämpande innertak i matsalen. Vandrarhemmet berörs inte av arbetet.

1

Nyår på Resö

Måndagen den 31 december kl 22.00 öppnar Yvonne Sixtensson ochAnnika Svahn, dörrarna till Hamnmagasinet. Dit är alla välkomna att mingla o mysa, dansa och inte minst skåla och fira det nya året under ett fint fyrverkeri kl. 00.00. Du tar med dig din egen dricka att skåla med. Samhällsföreningen står för lokal, musik och fyrverkeriet.